Loading...
Walker's Metalmark
Apodemia walkeri
Walker's Metalmark
Apodemia walkeri
Rio Rico Road,
Hidalgo Co., Texas
6 November 2015
Lat 26.0691, Lon -97.8909

Thanks to Jim Brock who initially found this beautiful metalmark.
Walker's Metalmark
Apodemia walkeri
Rio Rico Road,
Hidalgo Co., Texas
6 November 2015
Lat 26.0691, Lon -97.8909
Walker's Metalmark
Apodemia walkeri
Rio Rico Road,
Hidalgo Co., Texas
6 November 2015
Lat 26.0691, Lon -97.8909
Walker's Metalmark
Apodemia walkeri
Rio Rico Road,
Hidalgo Co., Texas
6 November 2015
Lat 26.0691, Lon -97.8909