Loading...
White-tailed Kite
Elanus leucurus
White-tailed Kite
Elanus leucurus
8 Mile Road,
Galveston Co., Texas
12 December 2013
White-tailed Kite
Elanus leucurus
8 Mile Road,
Galveston Co., Texas
12 December 2013
White-tailed Kite
Elanus leucurus
8 Mile Road,
Galveston Co., Texas
12 December 2013
White-tailed Kite
Elanus leucurus
Quintana,
Brazoria Co., Texas
13 January 2017
White-tailed Kite
Elanus leucurus
Quintana,
Brazoria Co., Texas
13 January 2017
White-tailed Kite
Elanus leucurus
near Surfside,
Brazoria Co., Texas
13 January 2017
White-tailed Kite
Elanus leucurus
Anahuac N.W.R.,
Chambers Co., Texas
3 April 2017
White-tailed Kite
Elanus leucurus
Galveston Island,
Galveston Co., Texas
5 April 2017
White-tailed Kite
Elanus leucurus
Galveston Island,
Galveston Co., Texas
5 April 2017
White-tailed Kite
Elanus leucurus
Sabine Pass,
Jefferson Co., Texas
4 March 2018